Veilig sporten

Judo betekent letterlijk de zachte weg. Judo is een sport waarbij de deelnemers elkaar met respect benaderen en behandelen. Het is nooit de bedoeling om de ander door verwonding uit te schakelen, maar het is wel de bedoeling om te winnen!

Bij judo worden respect, bescheidenheid, vriendschap, loyaliteit en behulpzaamheid nooit vergeten. Judo laat je met beide benen op de grond staan, het sterkt je lichaam en geest en geeft je een dieper inzicht in de geheimen van het leven. Judo levert prachtige momenten op en is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij judo horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.

 Als JC Arashi Nulland vinden wij het zeer belangrijk dat bestuur, trainers, judoka’s, ouders, vrijwilligers en omgeving respectvol met elkaar omgaan. Binnen onze vereniging is er dan ook geen plaats voor pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en ander soort wangedrag. Om deze reden hebben wij protocollen op gesteld hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten en ander wangedrag binnen JC Arashi Nulland trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot is er uitgewerkt welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

Speciaal voor incidenten op het gebied van pesten, discriminatie en/of seksuele intimidatie beschikt JC Arashi Nulland over een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden ingevallen waar vertrouwelijkheid en privacy gewenst zijn.

Algemene regels orde en gedrag

Judo is een gestructureerde en gedisciplineerde sport met duidelijke omlijnde regels die ook bij Judoclub Arashi Nulland gelden. Want een stukje algemene discipline zorgt uiteindelijk voor een stuk zelfdisipline en dit komt een judoka altijd ten goede.

Algemene gedragsregels.

·      Er is respect voor elkaar. Er wordt niet opzettelijk pijn gedaan, gescholden of op agressieve wijze gecommandeerd.
·      De dojo is van ons allemaal, er wordt niets kapot gemaakt en er wordt niet onnodig ruw met spullen omgegaan en je ruimt je rommel zelf op.
·      Van andermans spullen blijf je af.
·      Geweld en agressie (verbaal en non-verbaal) wordt nooit getolereerd, je beheerst je emoties en je gedraagt je sportief.
·      Loop na het omkleden in de dojo op slippers( welke niet op straat gedragen worden) op de mat loop je op blote voeten.
·      Tijdens de training worden er geen sieraden gedragen, dames dragen een wit t-shirt onder hun kimono en lange haren dragen ze in een vlecht met elastiekje.
·      De judoka zorgt voor een goede hygiëne op de mat (korte nagels, schone voeten en handen, schone judogi etc.).
·      De kleedlokalen zijn geen speelruimte, ook hier gedraag je je netjes en respectvol.
·      Buiten de dojo loop je niet in judogi en veroorzaak je geen overlast.
·      Op toernooien welke je bezoekt namens Judoclub Arashi Nulland gelden dezelfde gedragsregels. Wangedrag schaadt              het imago van de club.

Toezicht en handhaving.

Het bestuur dient toe te zien op de naleving van de opgestelde regels. Hierbij spelen de judoleraren een primaire uitvoerende rol. Handhaving van orde en gedrag geschiedt als volgt:

Buiten de mat dienen in eerste instantie de aanwezige bestuursleden en  judoleraren toe te zien op orde en gedrag.

·      Op de mat heeft de verantwoordelijke judoleraar de primaire taak orde en gedrag te handhaven.
·      In geval van overtredingen worden de in de volgende paragrafen beschreven procedures gevolgd.
·     Verder wordt van leden/ouders wordt verwacht dat zij ook toezien op de naleving van de regels voor orde en gedrag en elkaar daarop indien nodig aanspreken. In geval van problemen/overtredingen kunnen zij zich verder wenden tot bestuursleden en/of judoleraren.

Protocol aanpak ongewenst gedrag.

Bij constatering, of een vermoeden van ongewenst gedrag dan worden de volgende stappen doorlopen:

De persoon wordt aangesproken op zijn gedrag.

·      Indien aangesproken door anderen dan een judoleraar of bestuurslid, dan wordt z.s.m. een judoleraar of bestuurslid bij de verdere handeling betrokken.
·      De ernst van de situatie wordt vastgesteld. Er kan gekozen worden voor een waarschuwing. Is er reeds voldoende gewaarschuwd of indien de ernst van het ongewenste gedrag hiertoe aanleiding geeft, dan zal de fase van bestraffen/sancties in werking treden (e.e.a. ter beoordeling van de betrokken judoleraar en/of het betrokken bestuurslid, zie paragraaf sancties).
·      Er wordt contact gezocht met de ouders in geval van minderjarigen. Vervolgens kan naar suggesties van de ouders gevraagd worden hoe de situatie verbeterd kan worden.
·      De toedracht van het voorval inclusief de naam van de judoka wordt vastgelegd in een verslag.

Sancties.

Mochten pogingen tot verbetering van de situatie door judoka’s, bestuur, judoleraar en ouders niet tot een oplossing leiden dan kan de club overgaan tot het opleggen van sancties. Een besluit hiertoe volgt uit samenspraak tussen bestuur en judoleraar. De mogelijke sancties lopen op van licht naar zwaar en kunnen in die volgorde worden gegeven als een situatie zich over langere tijd niet verbetert.

Bij ernstige incidenten kan het bestuur een tijdelijke schorsing voor alle activiteiten van Judoclub Arashi Nulland opleggen voor de periode van 1 week. Binnen deze week worden de betrokken partijen in de gelegenheid gesteld tot hoor en wederhoor. Na deze week zal een definitieve sanctie kenbaar gemaakt aan de betrokken partijen, ook wanneer er binnen deze periode geen beroep wordt gedaan op hoor en wederhoor. De hoogte van de sanctie wordt bepaald door het bestuur van Judoclub Arashi Nulland.

In uitzonderlijke en/of extreme situaties is het bestuur bevoegd direct (zonder waarschuwing) een zwaardere sanctie op te leggen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fysiek geweld (vechten), opzettelijk aanbrengen van vernielingen en andere extreme misdragingen. Het bestuur bepaalt of de misdragingen tot deze categorie behoren. De overige punten bij vervolgacties blijven van toepassing. Bij niet-leden kan overgegaan worden tot een lokaalverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd.

De sancties zijn onderverdeeld in drie categorieën:


Eerste sanctie

·        Een goed gesprek voeren met veroorzaker over bewustwording voor wat hij/zij met het slachtoffer uithaalt.
·        Voor een bepaald aantal trainingen blijven tot de andere judoka’s naar huis zijn.
·        Een training niet aanwezig zijn

Vervolg sanctie

·        De ouders, van jeugdleden, nadrukkelijk bij de oplossing betrekken. Judoclub Arashi Nulland houd een dossier bij van de acties die hebben plaatsgevonden. Dit dossier is uitgangspunt van het gesprek.
·        De veroorzaker voor een bepaalde periode schorsen.

Laatste sanctie
·        In extreme gevallen kan de veroorzaker geroyeerd worden van Judoclub Arashi Nulland.

Kom jij ook judoën?

Meld je dan nu aan voor een gratis proefles in onze eigen Dojo. Klik hier!